Český krajanský spolek v Athénách

Česká škola

Výuka probíhá každou sobotu  na 3. základní škole na adrese Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41 (3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3). Přesný rozvrh hodin a rozdělení tříd naleznete níže. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lucii Karagianni Jahodovou (ljahodova@email.cz, +30 697 512 5649)

Těšíme se na vás!

Zapište své dítě do naší školy

BABY CLUB -Krtečci

Tuto skupinu navštěvují děti ve věku od 18 měsíců do 3 let. Výuka probíhá každou sobotu od 10:00 do 12:00, vítáni jsou i rodiče nejmenších ratolestí. V hodinách vyučující využívá metodu ,,messy play”, díky které děti trénují jemnou a hrubou motoriku, učí se spolupracovat, rozvíjet svou fantazii a kreativitu. Komunikační dovednosti dětí jsou posilovány prostřednictvím různých témat (barvy, roční období, rodina, povolání, zvířata aj.), dochází tak k rozvoji slovní zásoby a získávání nových informací. Během roku jezdí Krtečci na různé poznávací výlety.

Předškoláci

Děti ve věku od 4 do 7 let mají možnost navštěvovat třídu pro předškoláky. Výuka probíhá každou sobotu od 10:00 do 12:00. Děti českému jazyku rozumí, je však zapotřebí rozvíjet jejich slovní zásobu a aktivní komunikaci. Výuka je rozdělena dle tematických celků (např. roční období, rodina, tělo, barvy, dále české svátky a tradice). Témata procvičujeme za pomocí básniček, písniček, pohybových her, výtvarných aktivit atd. U starších dětí procvičujeme i psanou formu. Každý týden si děti taktéž vypůjčují knihu ze spolkové knihovny, kterou následně zaznamenávají do čtenářských deníků.

 

 

1.–9. ROČNÍK​ 

Děti ve věku od 6 do 15 let navštěvují hodiny, které probíhají výhradně v českém jazyce. V těchto hodinách pracují děti s učebnicemi určenými pro české děti. Výuka je zaměřena na rozvoj slovní zásoby, komunikačních kompetencí mluveného i psaného projevu a rozvoj gramatiky. Do jednotlivých vyučovacích hodin jsou taktéž zahrnuty české reálie. Žáci se seznamují s významnými českými osobnostmi, historickými událostmi a zeměpisnými náležitostmi. V případě zájmu jsou děti připravovány na přezkoušení ve svých kmenových školách v ČR. Výuka 1.- 4. třídy probíhá každou sobotu od 10:00 do 12:00, výuka 5. - 9. třídy od 10:00 do 13:00.

 

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK PRO MLADŠÍ A STARŠÍ DĚTI

Děti, které se v běžném prostředí s češtinou tolik nesetkávají, mohou navštěvovat kurz Hezky česky. Tento kurz probíhá každou sobotu od 10:00 do 12:00. Během jednotlivých hodin se děti seznamují se základními českými tematickými okruhy, osvojují si elementární slovní zásobu a setkávají se s českými reáliemi. Ve výuce jsou používány různé pedagogické metody, za pomoci kterých si děti lépe osvojí novou látku (jazykové hry, čtení, poslech českých písní, dramatizace…). Během kurzu se tak děti setkají s následujícími tématy: Já a moje rodina, Škola, Barvy a čísla, Zvířata, Život ve městě, Cestování, Jídlo a stravování, Vlastnosti, Nemoci aj. Jednotlivá témata jsou zpracována dle různých jazykových úrovní, kurz je tak vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé.                      

KOUZELNÁ HODINA ČEŠTINY

Po vyučování mají děti možnost navštěvovat tzv. Kouzelnou hodinu, která probíhá každou sobotu od 12:30 do 13:30. Vítáni jsou děti všech věkových kategorií z České školy v Athénách. Cílem Kouzelné hodiny je výuka češtiny formou umění. Při hodinách se děti seznamují s českými reáliemi, které vždy slouží jako inspirace pro jednotlivé kreativní činnosti. Výsledkem těchto tvůrčích aktivit jsou nejen nádherné výrobky, ale přidanou hodnotou je taktéž rozšíření slovní zásoby a její následná aplikace.

NAŠI UČITELÉ :

Jana Kalliontzi

Jmenuji se Jana Kalliontzi a v České škole v Athénách vyučuji na druhém stupni již třetím rokem.

Tato spolupráce doslova předurčila mojí novou profesní cestu. Chuť vzdělávat se v pedagogice a láska k rodnému jazyku, kultuře a kořenům mi přinesly změnu profese a nové pracovní příležitosti.

Baví mě motivovat své žáky k zájmu o český jazyk a k aktivnímu učení. Snažím se vytvářet respektující prostředí pro své studenty, aby se cítili v pohodlí a mohli se soustředit na svůj individuální jazykový rozvoj.

Lucie Karagianni Jahodová

Vystudovala jsem ekonomii a dlouhou dobu jsem pracovala na různých pozicích v obchodě. Láska mě ale přivedla do Řecka a moje děti zase ke vzdělání a učení. Od jejich narození bylo jednou z mých priorit, aby uměly dobře česky a měly blízký vztah k mé rodné zemi. Právě to mě přivedlo do Českého krajanského spolku v Athénách. Jsem přirozeně aktivní a ráda se zapojuji do věcí, které mají smysl, takže již několik let vypomáhám s organizací spolku, České školy i s výukou. V posledních letech se také stále více nořím do hlubin psychologie a osobního rozvoje, protože mě to neskutečně naplňuje a největší smysl je pro mě pomáhat lidem cítit se lépe a žít život podle svých představ.

Joanna Vasdeki

Joanna Vasdeki se narodila v Athénách, její matka pochází z České republiky, otec z Řecka. Své dětství prožila v Řecku, ČR i Německu, byla tak vychována jako trilingvní dítě. Většinu života se pohybuje mezi Českou republikou a Řeckem, tyto dvě země si získaly její lásku, proto i své trilingvní děti vychovává podobně, jako byla kdysi vychovávána ona sama. Děti učí hluboké lásce a úctě k těmto dvěma kulturám.

Od roku 2001 píše články pro kulturní publikace nejen v Řecku a ČR, ale i v zahraničí. Mezi jejími publikacemi lze najít velké množství exkluzivních rozhovorů s uznávanými českými, řeckými i zahraničními fotografy a umělci. Sama jako kurátorka a fotografka uspořádala mnoho výstav ve spolupráci s českými, řeckými i zahraničními fotografy. 

Joanna věří, že nejen čeština otvírá bránu slovanským jazykům. Každý jazyk, který ovládáme, nám ukazuje zcela nový svět, kulturu, estetiku a obecný způsob vnímání života i lidstva samotného.

V České škole v Athénách začala Joanna učit v roce 2019, postupem času se zrodila myšlenka tzv. Kouzelné hodiny. Joanna Vasdeki věří, že právě prostřednictvím myšlení, představivosti, kreativity a hry se mohou děti naučit jakýkoli nový jazyk.

Barbora Janičková 

Jmenuji se Barbora Janíčková a pocházím z Moravskoslezského kraje. Do Řecka jsem se přestěhovala v roce 2007 a ihned jsem se do něj zamilovala. Po narození své dcery jsem se stala součástí Českého krajanského spolku v Athénách, protože jsem chtěla, aby má dcera znala český jazyk a poznala více zemi, ze které pocházím. Poté jsem se taktéž stala členkou rady. Právě rada se podílí na funkčnosti a organizaci celého spolku. Jako maminku mě napadlo založit třídu, kterou budou moci navštěvovat ti úplně nejmenší spolu s rodiči. Vznikla tak třída, v níž se nacházejí děti od 18 měsíců do 3 let. 

Jitka Doležalová 

Jitka Doležalová 

Výukové materiály: Využíváme zejména didaktické materiály v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Edukační materiály pro předškoláky zahrnují pracovní listy z cvičebnic pro předškoláky rozvíjející slovní zásobu, grafomotorické pracovní listy na jemnou motoriku, pracovní listy zaměřené na seznámení se s českou abecedou či české dětské časopisy pro předškoláky. Navíc připravujeme i vlastní materiály, které zohledňují konkrétní aktuální potřeby multilingvních českých dětí. Mimo to v hodinách využíváme obrázky, hračky a nejrůznější hry.

 

Kromě komunikace v českém jazyce a rozvoje české slovní zásoby se zaměřujeme  na čtení s porozuměním a pravopis. Součástí výuky je i poslech a zpěv českých písní. Žáci se seznamují i s českou historií - se starými pověstmi českými a nejvýznamnějšími postavami českých dějin. Starší děti se seznamují i s českým zeměpisem, učí se pracovat s mapou.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou, často střídáme činnosti, hrajeme různé hry, soutěžíme, sledujeme videa.

Výukové materiály: Kromě pracovních sešitů z vydavatelství Nová škola Brno, využíváme výukové materiály, texty a kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek, ale také materiály z metodického portálu RVP nebo vlastní výukové materiály a pomůcky.

Nenašli jste třídu, která by vyhovovala znalostem a věku vašeho dítěte?

Spojte se s námi. Novou třídu je možné na vyžádání otevřít v případě, že projeví zájem alespoň 3 žáci podobné úrovně.

Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.