Český krajanský spolek v Athénách

Zpráva z prvního pololetí 2021/2022

Výuka předškoláků a baby club

Vyučující:
Hlavní vyučující – Pavlína Šnoblová
Baby club – Gabriela Pavelková
Předškoláci – Veronika Kroková, Zuzana Ambrozová, Lucie Jablonská

V 1. pololetí roku 2021 jsme s našimi nejmenšími dětmi i většími předškoláky navázali na výuku předchozího půlroce. Díky většímu počtu dětí a také posile v pedagogickém týmu jsme rozdělily naše předškoláky na starší skupinku 4-5 let a mladší skupinku 3-4 let. Obě skupiny provázela každou sobotní výukou různě zaměřená témata. Lidské tělo, barvy, podzim, město, dům, Halloween a dušičky, Mikuláš a Vánoce.

Obě skupinky se učily venku i vevnitř. Vevnitř zejména pomocí pracovních listů či jiných pomůcek. Venku jsme děti zapojovaly v různých tělesných aktivitách. Představily jsme dětem klasické dětské hry jako Čáp ztratil čepičku, Cukr káva limonáda, Kolíčkování nebo Zlatá brána.

U baby clubu jsme se snažily především hravě a různorodě vést děti k rozšíření slovní zásoby a k možnosti pasivně poslouchat český jazyk. K učení základních slovíček jsme využívaly mnoho pomůcek a nástrojů – pexesa, skládačky, pracovní listy, dolepování, tvoření.

U našich starších předškoláků se mimo jiné kladl důraz na seznamování s abecedou formou her, tvoření a našich úžasných pracovních sešitů a postupně jsme se „prokousávali“ písmenky.

Více hlav více vymyslí a tak se naše výuka díky spolupráci učitelského týmu obohatila o zajímavé aktivity, které měly u dětí velký úspěch. Například hra Twister, námi vyrobené Člověče nezlob se, obkreslování lidského těla životní velikosti nebo společná výroba vánočního stromku.

K zpestření výuky nám pomáhaly také zakoupené pomůcky, aplikace dřevěné skládačky na téma zvířátka nebo dopravní prostředky a i námi vyrobené skládačky a puzzle uzpůsobené věkové kategorii dětí.
Za tento přínos děkujeme hlavně naší stážistce Gabriele, která dětem vyráběla, stříhala a připravovala každou hodinu krásné pomůcky k výuce.


2. třída

Vyučující: Kateřina Venerová

Ve druhé třídě se nám v tomto školním roce sešly celkem čtyři šikovné druhačky. Výuka probíhala každou sobotu od 10 do 12 hodin a uskutečnilo se celkem 11 vyučovacích hodin.
První hodinu jsme začaly kreativní seznamovací aktivitou, poté jsme si procvičily abecedu a psaní písmenek z prvního ročníku.

Hned od druhé hodiny jsme se pustily do nové gramatiky a témat. Na začátku hodin jsme si vždy zkontrolovaly domácí úkol z minulé hodiny, kterým byl většinou pracovní list. Poté jsme opakovaly gramatiku, kterou jsme probíraly předchozí hodinu. Pak přišlo na řadu vysvětlení gramatiky nové.

Gramatiku jsme procvičovaly formou různých her, přiřazováním kartiček, pracovních listů a prací v učebnici.
Nová gramatika, kterou jsme procvičovaly:
- písmena ď, ť, ň
- rozlišování slabik di, ti, ni a dy, ty, ny
- psaní a čtení slabik bě, pě, vě, mě
- řazení slov podle abecedy
- psaní znamének na konci vět a rozlišování druhů vět
- určování počtu slov ve větě, dělení vět na slova, správné pořadí slov ve větě
- slova protikladná, souznačná a mnohoznačná
- slova podřazená, nadřazená a souřadná

Ve druhé části hodiny jsme se zabývaly různými tématy. V rámci těchto témat jsme rozšiřovaly slovní zásobu, nabývaly nových vědomostí, procvičovaly čtení a psaní a také kreslily a vyráběly.

Témata, kterým jsme se věnovaly:
Česká republika – výroba lapbooku (projekt na několik hodin)
Vzhled a vlastnosti lidí
Mikuláš, čert a anděl
Emoce a pocity – výroba kola emocí


4. a 5. třída 

Vyučující: Jana Kalliontzi

V prvním pololetí školního roku se výuky češtiny účastnili dva žáci, čtvrťačka a páťák. Vyučování probíhalo každou sobotu od 10 do 13 hodin.
První dvě ‎‎výukové lekce jsme věnovali opakováním učiva z přechozích ročníků (vyjmenovaná slova, slovní druhy), k tomu jsme využili pravopisná cvičení a lapbook. Také jsme si připomněli Den české státnosti a přiblížili legendu o sv. Václavu.

Každou sobotní ‎‎výuku začínáme společně‎ diktátem, kde si ověříme, zda rozumíme probrané gramatice z předchozí ‎‎výuky, následuje kontrola domácích úkolů a pak už pracují žáci samostatně dle ročníků.
Nová gramatika, kterou jsme procvičovali:

S žákyní 4. ročníku
Nauka o slově (‎‎‎‎‎význam slova a jeho hlásková podoba, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova protikladná a souznačná, slova nadřazená, podřazená, souřadná a slova spisovná a nespisovná, slova citově zabarvená)
Stavba slova (kořen, předpona, přípona, předložka a předpony, psaní skupin bě, bje, vje, pě a zdvojené souhlásky)

S žákem 5. ročníku
Stavba slova, přídavná jména tvořená příponou -ský, zdvojené souhlásky, předpony s, se, z, ze a předložky s, se, z, ze, skupiny bě, bje, vě, vje, pě, mě, mně.

V závěrečné části výukové lekce se věnujeme vlastivědě a reáliím České republiky („Dušičky“, Mikuláš, Vánoce).


Hezky česky“ (děti 7-8 let) – čeština jako cizí jazyk

Vyučující: Lucie Karagianni Jahodová

V první polovině školního roku proběhlo celkem 11 vyučovacích hodin „Hezky česky“, kde se potkávají děti ve věku okolo 7-8 let, které určitý kontakt s češtinou mají, ale nejsou vždy plně bilingvní.

Jak naše hodiny vypadaly?

Každou hodinu vždy zahajujeme házením míče v kruhu, přičemž si procvičujeme následující krátké rozhovory:
- Jak se jmenuješ? Jmenuji se…
- Kolik ti je let? Je mi XY let.
- Jakou máš barvu očí/vlasů/trika? …..
- Počítáme do 20, po desítkách do 100
- Opakujeme dny v týdnu a roční období

Děti se staly v těchto minirozhovorech během prvního pololetí mnohem jistější a vybavují si tyto česká spojení mnohem snadněji. Házení míčem je jejich oblíbená aktivita.

Po tomto rozehřátí jak fyzickém, tak jazykovém, vždy následuje opakování české abecedy, aby se nám pak lépe česky četlo i psalo. Snažíme se vždy soustředit především na česká písmena, která dělají česko-řeckým dětem potíže a pletou se jim (např. p,u,d,b,č,š,ř…).
Posléze opakujeme nějakou zábavnou formou téma minulé hodiny a pak se vrháme na téma nové. V prvním pololetí jsme se zaobírali následujícími tématy:
- Barvy
- Roční období
- Podzim
- Lidské tělo a jeho části
- Emoce a nálady
- Halloween
- Mikuláš
- Vánoce

Cílem je, aby si děti z každého tématu osvojily základní slovní zásobu, zvládly ji přečíst, uměly vytvořit krátké věty a některá slova či věty zapsat.

Speciálními projekty, které jsme zapojili do našich hodin, pak byla tvorba podzimního lapbooku, naučení básničky „Foukej, foukej větříčku“, nacvičování pohybů na dětskou písničku „Superman“, lapbook o lidském těle a tvorba vánočních ozdob. Více názorných ukázek z našich hodin naleznete ve fotogalerii. Do třídy je možné přijmout další děti v případě určité znalosti češtiny s podobným věkovým zařazením.


Kouzelná hodina češtiny 

Vyučující: Joanna Vasdeki

Novinkou v našem letošním rozvrhu je Kouzelná hodina češtiny s Joankou Vasdeki.
Inspirována Montessori pedagogikou a svými osobními postřehy o tom, co pomáhá, aby děti opravdu milovaly učení, navrhla Joanka hodinu, kde se děti prostřednictvím výtvarného umění učí český jazyk.
Hodina probíhá vždy po skončení klasické výuky a navštěvují ji děti ze všech našich hodin bez ohledu na jejich úroveň češtiny od nejmenších po největší.
Jejich pravidelná a hojná účast je známkou, že děti tuto hodinu milují!