Český krajanský spolek v Athénách

Zpráva z druhého pololetí 2021/2022

BABY CLUB 

Vyučující: Barbora Janíčková
Každou sobotu probíhalo vyučování předškolních dětí ve věku 3 - 4 let.
Po vánočních prázdninách se už děti těšily do školy. Ve škole jsme se zaměřovali na rozvíjení slovní zásoby. Učili jsme se o zvířátkách, barvách, dopravních prostředcích, ovoci a zelenině. Ke každému tématu byly připraveny kartičky s různými úkoly. Děti si kartičky braly domů, aby si je mohly procvičovat i s rodiči.
V hodinách nemohlo chybět ani čtení českých pohádek jako je Krteček a Pejsek a kočička. Každou sobotu jsme si v hodinách zpívali české dětské písničky.
Z krajanské knihovny si děti půjčovaly knížky, které si doma s rodiči četly. Následující sobotu jsme si je připomněli a povídali jsme si, co se v nich přihodilo.
Dokonce se děti seznamovaly i se samohláskami A, E, I, O, U. Tato písmenka se hrou naučily, přepisovaly je a nyní je už poznají.
Při pěkném počasí jsme šli ven, kde se děti seznamovaly s klasickými hrami: Cukr, káva, limonáda; Sochy; Pan čáp ztratil čepičku či Na babu.

2. třídy

Vyučující: Ilča Havlátová
Ve druhém pololetí se naše šikovné druhačky naučily spoustu nové gramatiky z českého jazyka. První hodinu jsme se společně seznámily a zopakovaly gramatiku, kterou se naučily v prvním pololetí. Další hodiny jsme se už začaly učit novou látku, prošly jsme tato témata: slova citově zabarvená, dělení slov na slabiky a hlásky, psaní Ú – Ů, dělení na souhlásky a samohlásky, tvrdé souhlásky, měkké souhlásky, slova příbuzná, párové souhlásky b - p.
První vyučovací hodinu jsme si vždy zopakovaly látku z minulé hodiny a poté si vysvětlily novou gramatiku. Většinou jsme pracovaly ve vytvořených pracovních listech, kde nechybělo psaní, kreslení, spojování, nebo doplňování slov. Holky pracovaly také s různými kartičkami, které skládaly nebo přikládaly dle významu. Často jsme si česky povídaly a vysvětlovaly význam nových slov.
Ve druhé hodině jsme se věnovaly tématům zima, Valentýn, jaro a jarní květiny, roční období, Velikonoce, zvířata na statku, moje rodina a naučily jsme se zpívat písničku Jaro dělá pokusy od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Od těchto dvou interpretů jsme si také připravily divadlo na písničku Červená Karkulka, které jsme předvedly dětem a rodičům na akci Měsíc knihy.
Na závěrečné besídce pak holky zazpívaly a zatančily písničku Když jsem já sloužil.
V hodinách jsme také tvořily - Valentýnské srdíčko pro maminku, lapbook na téma roční období a projekt na téma moje rodina.

Zpráva z druhého pololetí starších předškoláků

Vyučující: Zuzana Koutová a Lucie Truhlářová
Každou sobotu navštěvovali naši českou školu předškoláci v rozmezí 4-7 let.
Každé ráno jsme se přivítali básničkou Těším se do školy, ke které jsme se naučili pohybové cviky. Poté jsme si sedli na židličky do kroužku, kde jsme si povídaly o tématu daného dne. Zopakovali jsme si také znalosti z minulé hodiny.
První část výuky jsme věnovali učení se nového písmenka a procvičování abecedy pomocí pracovních listů, modelíny, lepenky, kříd nebo kousků papíru. Po přestávce jsme si kreativně, pohybově a hudebně znázornili dané téma. Mezi probíranými tématy byly: Valentýn, Karneval, Strašidla, Jaro, Velikonoce, Den matek, Zvířátka a jejich mláďátka, Rostliny, Červená karkulka, Kniha, Protiklady, Léto.
Vyráběly jsme například přáníčka, loutky, lapbook na roční období, písmenkového motýla nebo sestavovaly protikladný obraz.
Slovní zásobu jsme procvičovali pomocí Binga, pexesa a karet se slovní zásobou. Při pěkném počasí jsme hodinu zpestřili venkovními aktivitami.
V hodinách byly děti zvyklé na pravidla jimi vytvořená a na konci dne na písničku Popeláři, při které jsme po sobě uklízeli.

4. a 5. třídy

Vyučující: Jana Kalliontzi
Výuka českého jazyka probíhala každou sobotu a zúčastnili se jí tři žáci.
Výuková lekce měla tři části:
V první hodině jsme pracovali společně na kontrole domácích úkolů, procvičovali jsme probranou látku formou diktátu a gramatických cvičení a her.
Poté jsme se individuálně věnovali nové gramatice, podle zařazení žáků do tříd.
Se žákyni čtvrtého ročníku jsme převážně procvičovali pády a vzory podstatných jmen a shodu přísudku s podmětem.
V páté třídě jsme trénovali větnou skladbu, a také shodu přísudku s podmětem.
V závěrečné hodině jsme pracovali opět společně. Věnovali jsme se zeměpisu a dějepisu se zaměřením na Českou republiku.
Příjemným zpestřením výuky byla návštěva ZŠ Heřmánek. Žáci této školy si pro nás připravili pestrý a naučný program, u kterého jsme se dobře bavili.

„Hezky česky“

 

„Hezky česky“ (děti 7-8 let) – čeština jako cizí jazyk
Vyučující: Lucie Karagianni Jahodová

Ve druhé polovině školního roku proběhlo celkem 19 vyučovacích hodin „Hezky česky“, kde se potkávají děti ve věku okolo 7-8 let, které určitý kontakt s češtinou mají, ale nejsou vždy plně bilingvní.

Jak naše hodiny vypadaly?
Každou hodinu vždy zahajujeme házením míče v kruhu, přičemž si procvičujeme následující krátké rozhovory:
Jak se jmenuješ?   Jmenuji se...
Kolik ti je let?     Je mi XY let.
Jakou máš barvu očí/vlasů/trika? .....
Počítáme do 20, po desítkách do 100
Opakujeme dny v týdnu a roční období
A postupně přidáváme další témata viz tabulka níže, jejichž slovní zásobu si děti osvojují.

Po tomto rozehřátí jak fyzickém, tak jazykovém opakujeme nějakou zábavnou formou téma minulé hodiny a pak se vrháme na téma nové. Ve druhém pololetí jsme se zaobírali následujícími tématy z učebnice Domino 1:                                                                              
Slovní zásoba                                                           Gramatický jev                                               
*Zima
*Jídlo                                                                         vazba mám rád/ + 4. pád
                                                                                   podstatných jmen
                                                                                   ženského rodu
*Karneval
*Části dne                                                                1. os. j.č. sloves popisujících
+ dny v týdnu                                                           děje v průběhu dne
                                                                                   + slova nadřazená
*Velikonoce a jaro
*Oblečení                                                                    vazba nosím něco
                                                                                    + přídavná jména označující
                                                                                      barvy v mužském, středním
                                                                                       a ženském rodě
*Zvířátka a jejich popis                                             koncovky přídavných jmen
                                                                                      v závislosti na rodu
                                                                                      řídícího jména
*Léto
Kromě budování a rozšiřování slovní zásoby jsme se postupně začali seznamovat s gramatickými jevy a strukturami.

Cílem je, aby si děti z každého tématu osvojily základní slovní zásobu, zvládly ji přečíst, uměly vytvořit krátké věty a některá slova či věty zapsat a pochopily a uměly použít daný gramatický jev.

Speciálními projekty, které jsme zapojili do našich hodin, pak bylo naučení básničky Sněhulák, vytvoření vlastní písmenkové knížky, zápis přečtené knihy a prezentace zápisu, vytvoření valentýnského přáníčka, nacvičení písniček od Karol a Kvido a nacvičení divadla Boudo, budko na závěrečnou besídku.

Kouzelná hodina češtiny

Kreativní hodina pro děti 4-15 (!) let, kde mluvíme česky a tvoříme krásné věci, které nám připomínají Českou republiku.
V Kouzelné Hodině vyhledávám různá témata, která se přímo či nepřímo týkají České republiky, jako je například Lev, národní symbol země. Tvůrčími procesy, o kterých přemýšlím téměř úplně sáma (tedy nejde o hotové navrhy z internetu) učím děti témata, která jsou pro českou kulturu důležitá, ale i zábavná.
Letos jsme například vytvořili papírové divadelní figurky s Pejskem a Kočičkou, slavnou Čapkovu pohádku.
Pokaždé píšeme v češtině buď slova, nebo krátké fráze. I ty nejmenší děti se snaží – s cennou pomocí studentek – opisovat písmena české abecedy.
Četli jsme také pohádky v češtině a zároveň děti malovaly pohádkové hrdiny.
Na oslavu naší nové knihovny jsme namalovali českou vlajkou na různé krásné předměty. Každé dítě bylo tak nadšené, že přesto že jsem očekávala, že budou schopny namalovat 2-3 předměty, namalovalo jích… 15!
Všechny děti se chtějí učit a velmi rády poznávají jiné kultury. Nesmíme ale zapomínat, jak je učit. Už teď jsou docela zaneprázdněni školními povinnostmi a když k tomu přidáme další tradiční hodinu k poznání České republiky, zatíží je to ještě víc. S Kouzelnou Hodinou děti zažily hodinu jinou, kreativní, krásnou, plnou překvapení (nikdy jsem jim neřekla, co přesně budeme dělat, vždy to bylo překvapení), ale hlavně plnou češtiny a české kultury.

Mojí největší inspirací pro tuto třídu jsou děti!
Bez nich by se v mé mysli nezrodila myšlenka vytvořit Kouzelnou Hodinu, kde prostřednictvím umění a imaginace mluvíme česky, posloucháme češtinu a zároveň tvoříme nádherné výtvory.
Děkuji vám děti!

Tuto hodinu lze ve skutečnosti použít ve všech jazycích světa. Protože to, co mají naše děti nejraději, je učení se skutečně kreativní hrou – a ne pomocí starých, zastaralých vzdělávacích metod.

Joanka Vasdeki