Český krajanský spolek v Athénách

listopad 2019

2. a 4. třída

V měsíci listopadu jsme pro tentokrát zahajovali hodinu písničkou Večerníček, která se stala oblíbenou v obou třídách. Ve druhém ročníku stále opakujeme probrané učivo z minulého měsíce - druhy vět, slova nadřazená a podřazená. Nové učivo, které nás provázelo celým měsícem, byly hlásky a jejich dělení. Zvládáme už samohlásky,jak krátké, tak dlouhé. A v poslední listopadové hodině jsme si vysvětlili tvrdé souhlásky a procvičili ve cvičeních tvrdé slabiky.

Ve čtvrté třídě jsme se posunuli od středního rodu k ženskému a jeho vzorům. Opakování vyjmenovaných slov je stále součástí našich hodin. Posunuli jsme se i v učivu vlastivědy, kde probíráme kraje České republiky. V tomto měsíci jsme stihli kraje dokonce tři - jihočeský, plzeňský a hlavní město Praha. Dále jsme začali probírat slovní druhy a jejich ohebnost.

3. a 8. třída

Tento měsíc jsme začali s výukou třetí a osmé třídy.

S žákem třetího ročníku jsme začali pracovat na vyjmenovaných slovech, stihli jsme vyjmenovaná slova po B, L, M a P. Kromě toho jsme neustále opakovali tvrdé a měkké souhlásky, kroužek a čárku nad písmenem U a spodobu hlásek. Také jsme stihli probrat slova protikladná a souznačná a slova citově zabarvená. Začali jsme se učit ohebné slovní druhy a seznámili se s několika pověstmi do vlastivědy.

V osmé třídě jsme si zopakovali látku z předchozího ročníku, a to konkrétně synonyma, homonyma a antonyma, dále skupiny bě/bje, vě/vje, mě/ mně, rod trpný atd.

Co se týče nové látky, probírali jsme velká písmena, větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent a předpony s, z a vz. Mimo to jsme se také zaměřili na některé literární pojmy a slohové útvary. Ke konci měsíce jsme začali probírat věty vedlejší a jejich druhy.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci listopadu jsme trénovali vánoční koledy a říkanky, aby byly děti připravené na mikulášskou besídku.

Našimi hlavními tématy se staly podzim a oblečení. V naší učebnici „Já a můj svět“ jsme probrali celou kapitolu věnovanou právě těmto tématům. Vedle toho jsme ve výuce používali především materiály z publikace Hezky česky. Naučili jsme se názvy různého oblečení a říkali jsme si, jak se oblékáme v každém ročním období. Naučili jsme se tak sloveso „nosit“ a procvičovali obrat „mít na sobě“. Díky tomu jsme se také seznámili se slovní zásobou související s počasím (např. Je slunečno. Je zataženo. Sněží. Co nosíš, když prší? Co nosíme, když svítí sluníčko?). Kromě toho jsme si zopakovali názvy zeleniny a ovoce, které na podzim sklízíme. Tuto slovní zásobu jsme procvičovali s pomocí hry domino z časopisu Krajánek.

Čtení jsme procvičovali na textech s podzimní tématikou z webových stránek www.detskestranky.cz . A také jsme si přečetli a přeříkali pohádku o Veliké řepě z publikace Pohádky k povídání od Šárky Jechové.

Předškoláci

V listopadových hodinách předškoláků jsme probíraly slovní zásobu týkající se různých druhů  povolání. Začaly jsem nejdřív ukazováním obrázků, jak představitelé jednotlivých povolání vypadají, dále jsme se učily, co k výkonu svých povolání potřebují. Děti pak zodpovídaly kvíz, jestli vše dobře pochopily. Podrobněji jsme rozebíraly povolání doktora a jaké zdravotní obtíže nás mohou k návštěvě lékaře přinutit. Dalším tématem byly emoce. Jak vypadá člověk veselý, smutný, plačící…. Děti dokreslovaly do prázdných obličejů různé emoce. Poslední hodina pak byla věnována přípravě na Mikuláše. Kdo to je Mikuláš, Anděl a Čert? Jak vypadají? Proč k nám chodí? Společně s ostatními třídami jsme trénovaly koledy a básničky na Mikulášské vystoupení.

Co se týče abecedy, tak jsme si během hodin opět zopakovaly písmena A až L a nově se naučily písmeno M.

V závěru hodin jsme se opět věnovaly kreativnímu tvoření. Na Halloweena jsme si vytvořily kostřičky z vatových tyčinek, dále pak doktorský kufřík, obličej s různými emocemi a naposledy figurky Mikuláše, Čerta a Anděla.