Český krajanský spolek v Athénách

únor 2019

Předškoláci

Předškoláci se naučili dvě nová písmena C, Č a D. Následně si zopakovali všechna dosud probraná písmena. Nyní ovládají velká tiskací písmena A, B, C, Č, D.

S dětmi dále pravidelně opakujeme části těla. V měsíci únoru jsme přidali slovní zásobu zahrnující mořská zvířata a zvířata v zoo, a nyní si začínáme osvojovat zeleninu a ovoce. K výuce zvířat jsme využili figurek zvířat, video a hry založené na pantomimě a zvucích, a dále plastové ovoce a zeleninu.

Ve výtvarné části si děti vyrobily zub s kartáčkem, želvičku a slona s frkačkou, poslední hodinu jsme namísto výrobku dětem zdramatizovali pohádku O veliké řepě.

-Lucie-

2. a 4. třída

V únoru jsme pomocí rybářských prutů a plácaček na mouchy zopakovali synonyma a antonyma.

Novou látkou byla slova mnohoznačná, a také slova nadřazená, podřazená a souřadná. Tímto rozdělením se nejen lépe orientujeme v jednotlivých pojmech, ale také jsme si rozšířili slovní zásobu.

Vysvětlili jsme si rozdíl ve psaní u/ů/ú a následně procvičili jak na tabuli, tak v pracovním sešitu.

Blížíme se ke konci prvního dílu našich písanek, ve kterých jsme procestovali pěkný kus světa. Tento měsíc například Austrálii, Kanadu, Maroko, Norsko nebo Velkou Británii. Tam jsme se zdrželi o něco déle, abychom shlédli video, ke kterému tentokrát kvíz pro změnu vytvořily samy děti.

A protože rádi malujeme, do výuky čas od času řadíme i tuto aktivitu. Podle psaných pokynů jsme měli kreslit a na fotkách můžete posoudit, jak jsme si vedli.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3. třída
Měsíc jsme započali písničkou Šaty dělaj člověka, která ani po letech neztrácí na aktuálnosti.

Hlavním tématem měsíce byla vyjmenovanná slova po P,p, ale procvičovali jsme i psaní i -y po ostatních obojetných souhláskách. K tomu nám slouží hry jako Koulovaná, Plácaná nebo Kufr, ale také vymýšlení vět či příběhů s vyjmenovanými slovy nebo výukové kartičky z časopisu Krajánek.

Časopis Krajánek nám poskytuje i materiály ke čtení s porozuměním, z nichž se dozvídáme spoustu zajímavých informací o zvířatech.

Nechybělo ani kreativní psaní a samozřejmě Staré pověsti české. Tentokrát jsme shlédli pověsti O Krokovi, O Bivojovi, O Libuši a O Přemyslovi.

-Hanka-

6. a 7. třída

Žáci druhého stupně měli za cíl prohloubit své znalosti v oblasti základních a rozvíjejících větných členů. Rozlišit větný člen holý, rozvitý, několikanásobný a postupně se rozvíjející. Na tuto látku budeme v následujícím měsíci navazovat druhy vět vedlejších. Ve slohu jsme se věnovali formální úpravě slohového útvaru vyprávění. Pomocí slovních her jsme rozšiřovali slovní zásobu.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci únoru jsme se věnovali především tématu „ovoce a zelenina“ a „jídlo“. Seznámili jsme se s textem písničky „Měla babka čtyři jabka“ .

V rámci gramatiky jsme procvičovali přivlastňovací zájmena (jeho, její, jejich atd.) a mužský a ženský rod (to jedno jablko X ta jedna hruška). Naučili jsme se také říkat, že nám něco chutná a že máme něco rádi.

Při procvičování slovní zásoby nám pomáhala hra domino ze starších čísel časopisu Krajnánek a také pexeso z České republiky.

Při přípravě výuky využila paní učitelka materiálů z blogu  https://prosisu.blogspot.com/ a inspirovala se publikacemi „Hezky česky“ od Jany Táborové,  „Prázdninová škola češtiny“ od Blanky Jaurisové a Martiny Pánové a „Čeština pro malé cizince 1.“ od S.Kotykové, I.Lejnarové a J.Kinkalové.

-Pavla-