Český krajanský spolek v Athénách

VOLBY DO ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU V ATHÉNÁCH 2021

Vážení členové Českého krajanského spolku,

v druhé polovině května, kdy již předpokládáme rozvolněních opatření a omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií, bychom rádi do našeho krajanského spolku uspořádali volby.

Kandidovat lze do správní rady spolku a do kontrolní komise. Správní rada spolku se podle poslední změny stanov skládá z pěti členů (předseda, tajemník, pokladník a dva členové správní rady), kontrolní komise pak má členy dva.

Vyzýváme tedy všechny, kteří mají chuť se aktivně podílet na chodu spolku, aby se přihlásili nejpozději do 30.4. e-mailem na cksva@cksva.cz a v textu uvedli své celé jméno a informaci, zda kandidujete do správní rady nebo kontrolní komise.

Pokud chcete, můžete přiložit i fotografii a krátký text o sobě.
Všechny kandidáty pak zveřejníme na webových stránkách spolku.

Formální náležitosti:

  • Stanovy, podle kterých se spolek musí řídit, naleznete zde.
  • Kdo může kandidovat?

Kandidovat mohou všichni členové s řádně zaplaceným členským příspěvkem na daný kalendářní rok, v našem případě tedy na rok 2021.

  • Jak a do kdy zaplatit členský příspěvek?

Vzhledem k omezení volného pohybu osob, o kterém rozhodla řecká vláda, není jiná možnost než zaplatit členský příspěvek na bankovní účet spolku.

Bankovní spojení - IBAN: GR3301106340000063429600362
Název banky: ETNIKI BANK
Sídlo banky: Agiou Dimitriou 89-91 Agios Dimitrios, 17 343 Athens

  • Výše členského příspěvku:

20 €/osobu nebo 30 €/manželský pár v případě, že jsou do spolku jako členové přihlášeni oba manželé.
Při platbě prosím uveďte jméno a příjmení člena nebo členů, za které členský příspěvek hradíte. Platby, u kterých nebude uvedeno, za koho je příspěvek hrazen, nebude možno identifikovat a nebude na ně brán zřetel.

  • Do kdy zaplatit:

Vzhledem k pravidlům upravujícím možnosti přístupu řeckých spolků k bankovním účtům Vás žádáme, abyste členské příspěvky zaplatili do konce dubna 2021. Na příspěvky připsané na účet spolku po datu 4. 5. 2021 není možné brán zřetel na Vaši kandidaturu do voleb ČKSvA.

  • Vysvětlení nutnosti provést platbu včas:

Ze strany bank jsou pravidla pro přístup spolků registrovaných v Řecku k jejich bankovním účtům velmi přísná. Spolky nemohou mít elektronické bankovnictví, a tudíž ani Český krajanský spolek v Athénách a jeho zástupci nemají přístup ke spolkovému účtu online.

Na každou platbu, pro každý výběr i každou žádost o výpis z účtu je nutné, aby se sešla správní rada a zplnomocnila pokladníka k úkonu, který je aktuálně potřeba. Ten pak musí osobně dojít do banky s poveřením podepsaným od členů správní rady a zde pak řeší daný úkon.

Jistě si umíte sami představit, že každý takovýto úkon je i za normálních okolností velmi složitý a komplikovaný, natož v době pandemie a omezení volného pohybu osob, kdy je složité i podepsat dokumenty nezbytným počtem členů správní rady.

Termín pro uhrazení členského příspěvku pro účast na valné hromadě byl proto stanoven správní radou tak, aby byl vytvořen časový rámec, ve kterém se stihnou podniknout všechny tyto nezbytné kroky za podmínek, ve kterých se aktuálně nacházíme