Český krajanský spolek v Athénách

Česká škola

Výuka probíhá každou sobotu  na 3. základní škole na adrese Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41 (3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3). Přesný rozvrh hodin a rozdělení tříd naleznete níže. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lucii Karagianni Jahodovou (ljahodova@email.cz, +30 697 512 5649)

Těšíme se na vás!

BABY CLUB A PŘEDŠKOLÁCI

Děti ve věku 2-5 let se seznamují s českou kulturou, tradicemi a v neposlední řadě poznávají i jiné děti vyrůstající v podobném prostředí vícejazyčných rodin. Hodiny jsou plné her, říkadel, básniček, tanečků a výtvarného tvoření. Nechybí ani rozvoj jemné motoriky rukou, a také seznamování se s prvními písmeny. Kromě prohlubování české slovní zásoby také trénujeme soustředění, pozornost a fonematický sluch (rozlišování jednotlivých hlásek na začátku, na konci či uprostřed slova).

10:00 - 12:00 hod 

Odpovědná vyučující: Barbora Janíčková

2. TŘÍDA

10:00 – 12:00 hod

Odpovědná vyučující: Ilona Havlátová stážistka studující  speciální pedagogiku, se zaměřením na logopedii a surdopedii

4. - 5. TŘÍDA

10:00 - 13:00 hod.

Odpovědná vyučující: Jana Kalliontzi

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK PRO MLADŠÍ A STARŠÍ DĚTI

Děti, které doma běžně česky nemluví a nejsou bilingvní, mohou navštěvovat kurz “Čeština jako cizí jazyk”. Během hodin se naučí základní české fráze, osvojí si elementární slovní zásobu a seznámí se s kulturními reáliemi ČR. Během výuky jsou kombinovány různé metody, které usnadňují dětem pochopení nové látky (např. jazykové hry, čtení jednoduchých textů, zpívání lidových písniček). Jednotlivé hodiny jsou věnovány určitým tematickým okruhům (např. nemoc, škola, rodina) a témata jsou prezentována takovým způsobem, aby si mohl prohloubit své znalosti jak žák, který se již někdy česky učil, tak i úplný začátečník. Cílem hodin je, aby se dítě bylo schopné zorientovat v případě, že se dostane do česky mluvícího prostředí a    vyjádřit své potřeby.                                     10:00 – 12:00 hod.

Odpovědná vyučující: Lucie Karagianni Jahodová, Joanna Vasdeki

KOUZELNÁ HODINA ČEŠTINY

PROČ KOUZELNÁ HODINA: Mojí největší inspirací pro tuto třídu jsou děti! Bez nich by se v mé mysli nezrodila myšlenka vytvořit Kouzelnou Hodinu, kde prostřednictvím umění a imaginace mluvíme česky, posloucháme češtinu a zároveň tvoříme nádherné výtvory. Děkuji vám děti!

12:30-13:30

Odpovědná vyučující: Joanka Vasdeki

Výukové materiály: Využíváme zejména didaktické materiály v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Edukační materiály pro předškoláky zahrnují pracovní listy z cvičebnic pro předškoláky rozvíjející slovní zásobu, grafomotorické pracovní listy na jemnou motoriku, pracovní listy zaměřené na seznámení se s českou abecedou či české dětské časopisy pro předškoláky. Navíc připravujeme i vlastní materiály, které zohledňují konkrétní aktuální potřeby multilingvních českých dětí. Mimo to v hodinách využíváme obrázky, hračky a nejrůznější hry.

 

Kromě komunikace v českém jazyce a rozvoje české slovní zásoby se zaměřujeme  na čtení s porozuměním a pravopis. Součástí výuky je i poslech a zpěv českých písní. Žáci se seznamují i s českou historií - se starými pověstmi českými a nejvýznamnějšími postavami českých dějin. Starší děti se seznamují i s českým zeměpisem, učí se pracovat s mapou.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou, často střídáme činnosti, hrajeme různé hry, soutěžíme, sledujeme videa.

Výukové materiály: Kromě pracovních sešitů z vydavatelství Nová škola Brno, využíváme výukové materiály, texty a kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek, ale také materiály z metodického portálu RVP nebo vlastní výukové materiály a pomůcky.

Nenašli jste třídu, která by vyhovovala znalostem a věku vašeho dítěte?

Spojte se s námi. Novou třídu je možné na vyžádání otevřít v případě, že projeví zájem alespoň 3 žáci podobné úrovně.

Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.
 

Pavlína Šnoblová

 

Lucie Karagianni Jahodová

Barbora Janičková 

 

Jana Kalliontzi

 

Joanna Vasdeki

 

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu platné od září 2017

Ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela školského zákona. Současná verze zákona zohlednila zvláštní situaci žáka – občana ČR, který žije v zahraničí.

• Od září 2017 nebude povinný zápis do kmenové školy, ale zůstává možný! V českém vzdělávání dětí, které žijí v zahraničí, se občasná návštěva jejich základní školy v Čechách velice osvědčuje – dětem je mimo jiné odměnou za jejich velké úsilí nad rámec běžné školní docházky, když jejich znalosti ocení přímo v terénu spolužáci a učitelé české základní školy. Máte-li jen trochu možnost své dítě do školy v Čechách občas poslat a umožnit mu tak i poznání jiného systému, určitě to udělejte. Plnění povinné školní docházky se bude prokazovat MŠMT, prováděcí předpis se připravuje.

• Dětem, které získaly vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka při přijímacím řízení na střední školu v ČR; v závislosti na délce zahraničního pobytu mají tito žáci nárok na úpravu podmínek skládání maturitní zkoušky z českého jazyka a při žádosti o nostrikaci zahraničního vzdělávání neskládají nostrikační zkoušku z češtiny.

• K tomu se přidávají již dříve realizované úpravy: v roce 2012 zrušena povinnost skládání rozdílových zkoušek, v roce 2015 uznání vzdělávání poskytované školami, které mají smlouvu s ministerstvem školství.