VÝUKA ČEŠTINY A DĚTSKÝ KLUB

Výuka probíhá Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41(3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3), dětský klub se provozuje v multifunkčních prostorech Ipeirou 41, Agios Dimitrios (Ηπείρου 41, Αγιος Δημήτριος). Zde se pravidelně setkáváme každou sobotu od 10:00 do 13:30 hodin. V těchto hodinách je zároveň otevřená knihovna. Přesný rozvrh hodin a rozdělění tříd naleznete níže.

Těšíme se na vás!

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Annu Karamantzani, která je místopředsedkyní spolku a garantem výuky.

 

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu platné od září 2017

Ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela školského zákona. Současná verze zákona zohlednila zvláštní situaci žáka – občana ČR, který žije v zahraničí.

Od září 2017 nebude povinný zápis do kmenové školy, ale zůstává možný! V českém vzdělávání dětí, které žijí v zahraničí, se občasná návštěva jejich základní školy v Čechách velice osvědčuje – dětem je mimo jiné odměnou za jejich velké úsilí nad rámec běžné školní docházky, když jejich znalosti ocení přímo v terénu spolužáci a učitelé české základní školy. Máte-li jen trochu možnost své dítě do školy v Čechách občas poslat a umožnit mu tak i poznání jiného systému, určitě to udělejte. Plnění povinné školní docházky se bude prokazovat MŠMT, prováděcí předpis se připravuje.

Dětem, které získaly vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka při přijímacím řízení na střední školu v ČR; v závislosti na délce zahraničního pobytu mají tito žáci nárok na úpravu podmínek skládání maturitní zkoušky z českého jazyka a při žádosti o nostrikaci zahraničního vzdělávání neskládají nostrikační zkoušku z češtiny.

K tomu se přidávají již dříve realizované úpravy: v roce 2012 zrušena povinnost skládání rozdílových zkoušek, v roce 2015 uznání vzdělávání poskytované školami, které mají smlouvu s ministerstvem školství.

DĚTSKÝ KLUB

Dětský klub je určen pro maminky s nejmenšími dětmi. Jeho hlavním cílem je, kromě pravidelného setkávání a výměny názorů a zkušeností s dvojjazyčnou výchovou, rozvoj české slovní zásoby dětí prostřednictvím společných her, říkadel, básniček, tanečků, výtvarného tvoření atd., kterých se účastní spolu s dětmi i jejich maminky. Děti se zároveň seznamují s českou kulturou, tradicemi a v neposlední řadě poznávájí i jiné děti vyrůstající v podobném prostředí vícejazyčných rodin.

"PŘEDŠKOLÁCI"

Předškolní děti se u nás připravují na školní docházku. Kromě prohlubování české slovní zásoby trénují soustředění, pozornost a fonematický sluch (rozlišování jednotlivých hlásek na začátku, na konci či uprostřed slova). Pomocí psacích cviků rozvíjejí jemnou motoriku rukou, a také se seznamují s prvními písmeny, čtou první slabiky, slova a jednoduché věty.

"ŠKOLÁCI"

Kromě výuky čtení a psaní se zaměřujeme také na rozvoj české slovní zásoby, procvičujeme komunikaci v českém jazyce, zpíváme české písničky.

Od "2. třídy" seznamujeme žáky během vyučování také se starými pověstmi českými a nejvýznamějšími postavami českých dějin, v rámci psaní "navštěvujeme" různé státy světa a  poznáváme, co je pro ně typické.Letos se podrobněji seznámíme i s Českou republikou. Snažíme se, aby výuka probíhala především zábavnou formou, hrajeme různé hry, soutěžíme.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝUKY  2017/2018:

10:00 – 12:00 hod. – 1. a 3. třída

Odpovědná vyučující:  Anna Karamantzani 

10:00- 12:00 hod. - 2. a 4. třída

Odpovědná vyučující: Hanka Katzourakisová

10:00 - 12:00 hod. - ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

Odpovědná vyučující: Pavla Drápelová

12:15 – 13:30 hod. – DĚTSKÝ KLUB

O program se starají: Anna Karamantzani, Hana Katzourakisová a Pavla Drápelová

POVINNOSTI RODIČŮ

RESPEKTOVÁNÍ KLIDU - Rodiče, kteří čekají na svoje děti, si mohou tento čas krátit v naší knihovně a tím dát větší prostor a klid dětem a rodičům v dětském klubu

NÁPOJE - Nápoje nejsou v ceně za výuku. Ceník a kasičku najdete za barem, který je samoobslužný. Nádobí si po sobě každý umývá sám.

ÚKLID - O celkový úklid současných prostor se staráme všichni. Je samozřejmostí, že si každý uklidí po sobě a svých dětech

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Při výuce pracujeme se slabikářem a učebnicemi z vydavadelství Nová Škola . Psát se učíme podle písanek Comenia script, které vychazí z tvaru tiskacího písma. (Neučíme se tedy klasické “psací “ písmo.). 

 Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.

.