VÝUKA ČEŠTINY A DĚTSKÝ KLUB

Výuka probíhá na 3. základní škole na adrese Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41 (3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3).

Přesný rozvrh hodin a rozdělení tříd naleznete níže.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Pavlu Drápelovou (pdrapelova@gmail.com, +30 694 976 9245) nebo Lucii Karagianni Jahodovou (ljahodova@email.cz, +30 697 512 5649).

Těšíme se na vás!

PŘEDŠKOLÁCI

Děti předškolního věku od 4 do 5 let se u nás pozvolna připravují na školní docházku a zároveň se seznamují s českou kulturou, tradicemi a v neposlední řadě poznávají i jiné děti vyrůstající v podobném prostředí vícejazyčných rodin. Hodiny jsou plné her, říkadel, básniček, tanečků a výtvarného tvoření. Nechybí ani rozvoj jemné motoriky rukou, a také seznamování se s prvními písmeny. Kromě prohlubování české slovní zásoby také trénujeme soustředění, pozornost a fonematický sluch (rozlišování jednotlivých hlásek na začátku, na konci či uprostřed slova).

Výukové materiály: Využíváme zejména didaktické materiály v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Edukační materiály pro předškoláky zahrnují pracovní listy z cvičebnic pro předškoláky rozvíjející slovní zásobu, grafomotorické pracovní listy na jemnou motoriku, pracovní listy zaměřené na seznámení se s českou abecedou či české dětské časopisy pro předškoláky. Navíc připravujeme i vlastní materiály, které zohledňují konkrétní aktuální potřeby multilingvních českých dětí. Mimo to v hodinách využíváme obrázky, hračky a nejrůznější hry.

ŠKOLÁCI

Kromě komunikace v českém jazyce a rozvoje české slovní zásoby se zaměřujeme  na čtení s porozuměním a pravopis. Součástí výuky je i poslech a zpěv českých písní. Žáci se seznamují i s českou historií - se starými pověstmi českými a nejvýznamnějšími postavami českých dějin. Starší děti se seznamují i s českým zeměpisem, učí se pracovat s mapou.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou, často střídáme činnosti, hrajeme různé hry, soutěžíme, sledujeme videa.

Výukové materiály: Kromě pracovních sešitů z vydavatelství Nová škola Brno, využíváme výukové materiály, texty a kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek, ale také materiály z metodického portálu RVP nebo vlastní výukové materiály a pomůcky.

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

Děti, které doma běžně česky nemluví a nejsou bilingvní, mohou navštěvovat kurz “Čeština jako cizí jazyk”. Během hodin se naučí základní české fráze, osvojí si elementární slovní zásobu a seznámí se s kulturními reáliemi ČR. Během výuky jsou kombinovány různé metody, které usnadňují dětem pochopení nové látky (např. jazykové hry, čtení jednoduchých textů, zpívání lidových písniček). Jednotlivé hodiny jsou věnovány určitým tematickým okruhům (např. nemoc, škola, rodina) a témata jsou prezentována takovým způsobem, aby si mohl prohloubit své znalosti jak žák, který se již někdy česky učil, tak i úplný začátečník. Cílem hodin je, aby se dítě bylo schopné zorientovat v případě, že se dostane do česky mluvícího prostředí a vyjádřit své potřeby.

Výukové materiály: Prázdninová škola češtiny, Domino, Já a můj svět 1 (učebnice prvouky), písanky z řady Comenia Script a nakladatelství Fraus, www. inkluzivniskola.cz, jazykové hry z časopisu Krajánek

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝUKY  2018/2019:

10:00 – 12:00 hod. – 2. a 4. třída

Odpovědná vyučující: Michaela Řezaninová (stážistka z pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně)

10:00 – 12:00 hod. – 3. a 9. třída

Odpovědná vyučující: Tereza Šťastná (stážistka z pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně)

10:00 - 12:00 hod. - ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

Odpovědná vyučující: Sylvia Georgiadou

11:00 – 12:30 hod. – PŘEDŠKOLÁCI

Odpovědná vyučující: Lucie Karagianni Jahodová

Nenašli jste třídu, která by vyhovovala znalostem a věku vašeho dítěte? Spojte se s námi. Novou třídu je možné na vyžádání otevřít v případě, že projeví zájem alespoň 3 žáci podobné úrovně.

 

Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.

MEDAILONKY VYUČUJÍCÍCH

Sylvia Georgiadou

Moje láska k českému jazyku a kultuře vychází z faktu, že pocházím ze smíšené rodiny (matka Češka a otec kyperský Řek). Narodila jsem se a vyrostla na Kypru, v bilingvním rodinném prostředí. V rodině se dodržovaly české tradice a zvyky a komunikace s mou matkou byla většinou v češtině. Vždy mě zajímala jazyková témata a cizí jazyky, a proto jsem se rozhodla studovat řeckou filologii (obor lingvistika) na Národní a Kapodistriově univerzitě v Athénách. Po ukončení studia jsem využila nabídky Ministerstva zahraničních věcí České republiky pro krajany a nastoupila jsem na dvousemestrální kurz českého jazyka na filozofické fakultě UK v Praze. Momentálně dálkově studuji výuku řečtiny jako cizího jazyka a současně se už druhým rokem učím český jazyk v jazykovém centru athénské univerzity, abych si prohloubila znalosti českého jazyka. Moc se mi líbí učení, doučuji žáky mnoho let a vyučovat můj druhý mateřský jazyk děti s českými kořeny, stejné jako jsem já, bude pro mě velkým potěšením!

Lucie Karagianni Jahodová

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a v profesním životě se věnuji obchodu. Vzdělávání je ale moje celoživotní vášeň. Kromě toho jsem máma dvou dětí. Od jejich narození se samozřejmě jednou z mých osobních priorit stalo, aby uměly dobře česky a měly blízký vztah k mé rodné zemi. Právě to mě přivedlo do Českého krajanského spolku v Athénách. Jsem přirozeně aktivní a ráda se zapojuji do věcí, které mají smysl. I proto od září 2018 vedu sobotní hodiny pro předškoláky. Začalo to celé nesmělou nabídkou výpomoci, která se zvrtla v něco, co mne opravdu naplňuje a nesmírně baví.

Michaela Řezaninová

Žiji v malé vesnici  blízko Brna, kde ráda trávím čas na zahradě, prací na poli nebo péčí o domácí zvířata. Mám velkou rodinu, jsem prostřední ze sedmi dětí. Takže už od dětství jsem neustále obklopena dětmi.

Od střední školy doučuji mladší děti z naší vesnice a na vysoké škole jsem měla možnost doučovat dítě s odlišným mateřským jazykem.

Od malička jsem aktivním členem skautu, kde jsem měla příležitost pracovat s dětmi v mimoškolním prostředí nebo třeba i zařídit nějakou akci pro veřejnost.

Každoročně se účastním tradičních folklorních akcí v mém okolí, jako například vítání jara, oslavy dne matek, farní pouť, babské hody či zahájení adventní doby.

Ráda hraji na klavír a už více jak pět let zpívám ve sboru v naší farnosti.

Tereza Šťastná

Myslím, že mé jméno mě také dost vystihuje. Přinejmenším v těchto dnech, kdy se vyskytuji v prosluněných a historií oplývajících Athénách. Tímto se dostávám k mému největšímu koníčku, kterým je historie. Mým dalším štěstím je to, že mohu studovat to, co mě nejvíce baví, konkrétně dějepis na Masarykově univerzitě v Brně.

Druhým oborem, který studuji jsou společenské vědy, protože mě mimo jiné zajímá politika či právo. Ve svém volném čase hodně čtu, diskutuji se svými přáteli o důležitých tématech (většinou i o těch méně důležitých) a dívám se na staré české filmy. Jedním z mých životních cílů je být dobrým pedagogem, i když vím, že je to úkol nelehký a nevděčný. Doufám, že mi působení v tomto krajanském spolku dá mnoho zkušeností a posune mě na cestě za tímto snem dál.

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu platné od září 2017

Ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela školského zákona. Současná verze zákona zohlednila zvláštní situaci žáka – občana ČR, který žije v zahraničí.

Od září 2017 nebude povinný zápis do kmenové školy, ale zůstává možný! V českém vzdělávání dětí, které žijí v zahraničí, se občasná návštěva jejich základní školy v Čechách velice osvědčuje – dětem je mimo jiné odměnou za jejich velké úsilí nad rámec běžné školní docházky, když jejich znalosti ocení přímo v terénu spolužáci a učitelé české základní školy. Máte-li jen trochu možnost své dítě do školy v Čechách občas poslat a umožnit mu tak i poznání jiného systému, určitě to udělejte. Plnění povinné školní docházky se bude prokazovat MŠMT, prováděcí předpis se připravuje.

Dětem, které získaly vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka při přijímacím řízení na střední školu v ČR; v závislosti na délce zahraničního pobytu mají tito žáci nárok na úpravu podmínek skládání maturitní zkoušky z českého jazyka a při žádosti o nostrikaci zahraničního vzdělávání neskládají nostrikační zkoušku z češtiny.

K tomu se přidávají již dříve realizované úpravy: v roce 2012 zrušena povinnost skládání rozdílových zkoušek, v roce 2015 uznání vzdělávání poskytované školami, které mají smlouvu s ministerstvem školství.