VÝUKA ČEŠTINY A DĚTSKÝ KLUB

Výuka probíhá v základní škole na adrese Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41(3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3). Multifunkční prostory Ipeirou 41, Agios Dimitrios (Ηπείρου 41, Αγιος Δημήτριος) slouží k pravidelnému setkávání krajanů a přátel spolku. Zde se vidíváme každou sobotu od 10:15 do 13:30 hodin. V těchto hodinách je zároveň otevřená knihovna. Přesný rozvrh hodin a rozdělení tříd naleznete níže.

Těšíme se na vás!

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Annu Karamantzani, která je garantem výuky.

SOBOTNÍ SETKÁVÁNÍ

V multifunkčních prostorech na ulici Ipeirou 41 se každou sobotu od 10:15 do 13:30 schází rodiče dětí docházejících na výuku češtiny, ale také čtenáři naší knihovny anebo rodiče s těmi nejmenšími dětmi, které mají k dispozici dětský koutek plný hraček. Přijďte za námi na kávu, popovídat si, navštívit knihovnu, půjčit si knížku. Těšíme se na vás!

PŘEDŠKOLÁCI

Děti předškolního věku od 4 do 5 let se u nás pozvolna připravují na školní docházku a zároveň se seznamují s českou kulturou, tradicemi a v neposlední řadě poznávají i jiné děti vyrůstající v podobném prostředí vícejazyčných rodin. Hodiny jsou plné her, říkadel, básniček, tanečků a výtvarného tvoření. Nechybí ani rozvoj jemné motoriky rukou, a také seznamování se s prvními písmeny. Kromě prohlubování české slovní zásoby také trénujeme soustředění, pozornost a fonematický sluch (rozlišování jednotlivých hlásek na začátku, na konci či uprostřed slova).

ŠKOLÁCI

Kromě výuky čtení a psaní se zaměřujeme také na rozvoj české slovní zásoby, pravopis, procvičujeme komunikaci v českém jazyce, zpíváme české písničky, seznamujeme žáky také například se starými pověstmi českými a nejvýznamnějšími postavami českých dějin. V rámci psaní "navštěvujeme" různé státy světa a poznáváme, co je pro ně typické. Podrobněji se věnujeme České republice, hlavním bodům naší historie, zeměpisným zajímavostem, tradicím a zvykům. Snažíme se, aby výuka probíhala především zábavnou formou, hrajeme různé hry, soutěžíme.

ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝUKY  2018/2019:

10:00 – 12:00 hod. – 2. a 4. třída

Odpovědná vyučující:  Anna Karamantzani 

10:00- 12:00 hod. - 3. a 6. třída

Odpovědná vyučující: Hanka Katzourakisová

10:00 - 12:00 hod. - ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK

Odpovědná vyučující: Pavla Drápelová

11:00 – 12:00 hod. – PŘEDŠKOLÁCI

O program se starají: Lucie Karagianni Jahodová, Lucie Křižková (stážistka) 

PRAVIDLA PŘI VYUŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR

NÁPOJE –Ceník a kasičku najdete za barem, který je samoobslužný. Nádobí si po sobě každý umývá sám.

ÚKLID – O celkový úklid se staráme všichni. Děkujeme, že si každý uklízí po sobě a svých dětech

VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Při výuce pracujeme se slabikářem a učebnicemi z vydavadelství Nová Škola . Psát se učíme podle písanek Comenia script, které vychazí z tvaru tiskacího písma. (Neučíme se tedy klasické “psací “ písmo.). 

 Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.

.

Upozorňujeme na důležité změny ve školském zákonu platné od září 2017

Ve Sbírce zákonů byla v minulých dnech publikována novela školského zákona. Současná verze zákona zohlednila zvláštní situaci žáka – občana ČR, který žije v zahraničí.

Od září 2017 nebude povinný zápis do kmenové školy, ale zůstává možný! V českém vzdělávání dětí, které žijí v zahraničí, se občasná návštěva jejich základní školy v Čechách velice osvědčuje – dětem je mimo jiné odměnou za jejich velké úsilí nad rámec běžné školní docházky, když jejich znalosti ocení přímo v terénu spolužáci a učitelé české základní školy. Máte-li jen trochu možnost své dítě do školy v Čechách občas poslat a umožnit mu tak i poznání jiného systému, určitě to udělejte. Plnění povinné školní docházky se bude prokazovat MŠMT, prováděcí předpis se připravuje.

Dětem, které získaly vzdělání v zahraničí, se na žádost promíjí zkouška z českého jazyka při přijímacím řízení na střední školu v ČR; v závislosti na délce zahraničního pobytu mají tito žáci nárok na úpravu podmínek skládání maturitní zkoušky z českého jazyka a při žádosti o nostrikaci zahraničního vzdělávání neskládají nostrikační zkoušku z češtiny.

K tomu se přidávají již dříve realizované úpravy: v roce 2012 zrušena povinnost skládání rozdílových zkoušek, v roce 2015 uznání vzdělávání poskytované školami, které mají smlouvu s ministerstvem školství.